Zatwierdzenie rocznego planu łowieckiego na sezon 2017/2018

Historia problemu

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach czeka nas znaczący wzrost pozyskania jelenia. Wynika to z wyników wielkoobszarowej inwentaryzacji zwierzyny przeprowadzonej pod koniec 2016 roku. Nie jest to informacja dla wielu nowa i zapewne zaskakująca ale oznacza z pewnością, że więcej wysiłku będziemy musieli włożyć w osiągnięcie ustalonych celów. Większe pozyskanie oprócz korzyści finansowych dla koła może oznaczać też wyższe opłaty związane choćby z nowym systemem rozliczania szkód łowieckich. Nie o tym jednak chciałem tu napisać, ale o krótkiej historii wymiany argumentów pomiędzy naszym kołem a Nadleśnictwem Lębork i dalej Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku.
Jak wiecie jesienią zeszłego roku w całej Polsce ruszyła akcja inwentaryzacji najpierw dzika, a później i pozostałej zwierzyny. Inwentaryzację tą przeprowadzono metodą pędzeń próbnych obejmujących około 10% powierzchni nadleśnictw. Uzyskane w terenie wyniki, po analizie i opracowaniu statystycznym w ośrodku naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zostały interpolowane na dzień 10.03.2017 roku. Uzyskane w ten sposób dla nadleśnictw średnie zagęszczenie przeliczono na powierzchnie leśną obwodów łowieckich. Z tego względu nasz obwód o wysokiej lesistości, "przyjął" sporą liczbę jeleni, których wyliczono nam w obwodzie ponad 300 sztuk.
Uzgadnianie rocznych planów łowieckich zaplanowano na rok gospodarczy 2017/2018 w Nadleśnictwie Lębork na dzień 20.03.2017 roku. Łowczy naszego koła do rocznego planu łowieckiego przedstawionego na ten dzień podał wyniki inwentaryzacji przeprowadzonej metodą obserwacji całorocznych, które zakładały stany liczebne zbliżone do lat poprzednich a więc sporo niższe niż wynikające z inwentaryzacji wielkoobszarowej przeprowadzonej metodą pędzeń. Jednocześnie podał plany pozyskania zgodne z wyliczonymi i zaproponowanymi przez nadleśnictwo. W efekcie Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork w piśmie z dnia 24.03.2017 roku odmówił zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018 dla obwodu nr 61. Argumentacja odmowy opierała się na wynikach i zatwierdzonej metodologii inwentaryzacji metodą pędzeń próbnych. W piśmie tym czytamy min.: "Otrzymana liczebność zwierzyny, przewyższająca liczebność dotychczas wykazywaną w rocznych planach łowieckich, nie została wprost przełożona na wzrost planów pozyskania zwierzyny. Zaproponowana przez nadleśnictwo wysokość pozyskania zapewnia jednak, w perspektywie 10 lat obowiązywania WŁPH, uzyskania ustalonej docelowej liczebności zwierzyny w 20127 roku.".

Od tej decyzji przysługiwało nam odwołanie do Dyrektora RDLP w Gdańsku. W dniu 30.03.2017 roku takie odwołanie zostało wysłane. Oto jego treść:
"W odpowiedzi na pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa Lębork Zn.spr. ZG.7300.5.2017 pragniemy złożyć odwołanie do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku na decyzję odmowną dotyczącą zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2017/2018.
Pragniemy nadmienić, iż nie akceptujemy poziomu wyliczonego zagęszczenia jeleni w dzierżawionym przez nas obwodzie, choć gotowi jesteśmy przystać na proponowany poziom pozyskania jeleni w sezonie gospodarczym 2017/2018. Poziom zagęszczenia jeleni prowadzony metodą całorocznych obserwacji w żaden sposób nie odpowiada poziomowi zagęszczenia wyliczonemu na podstawie szacowania liczebności tyralierą-pędzenia próbne. Być może na terenie RDLP w Gdańsku istnieją obszary o dużym zagęszczeniu jelenia, jednak z prowadzonych z naszym udziałem pędzeń próbnych w najbliższym nam rejonie nie wynikają tak wysokie stany inwentaryzacyjne jelenia.
W związku z zaistniałą sytuacją bardzo prosimy o spotkanie i omówienie rozbieżności. Proponujemy spotkanie w dniu 30.03.2017 roku, choć przystaniemy na inny zaproponowany termin.
"

Dnia 12.04.2017 roku Dyrektor RDLP w Gdańsku nadesłał odpowiedź na odwołanie jakie złożyliśmy. Oto jego treść: