Zmiany w prawie łowieckim

potrzebny tylko podpis Prezydenta

Jeszcze w obecnym 2017/2018 sezonie łowieckim możemy spodziewać się bardzo istotnych zmian w normujących naszą działalność łowiecką przepisach. Chodzi o uchwaloną przez Sejm i przyjętą przez Senat Ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie, najistotniejsze zapisy zawiera art 2 pkt 5 wspomnianego aktu prawnego:
"Wydzierżawiający może wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia:
1) po zasięgnięciu opinii Polskiego Związku Łowieckiego albo na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie co najmniej 80% określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych;
2) na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego – w przypadku negatywnej oceny prowadzenia gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, wynikającej z postępowania kontrolnego przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki na podstawie statutu."

Oprócz tego na podstawie tej ustawy możliwe będzie pociąganie do odpowiedzialności karnej osoby, które umyślnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie polowania.

Kolejny z zapisów mówi o tym, że dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mogą dokarmiać zwierzynę, po uzgodnieniu miejsca wykładania karmy z właścicielem, posiadaczem lub zarządcą gruntu, jeżeli działanie to nie stwarza zagrożenia epizootycznego. Inspekcja weterynaryjna może czasowo zakazać dokarmiania oraz nakazać zagospodarowanie w określony sposób tusz odstrzelonych lub upolowanych zwierząt łownych, zwłok tych zwierząt lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt.

W przypadku odstrzału sanitarnego ustawa wprowadza możliwość skorzystania z 6 dni urlopu dla osoby uprawionej do wykonywania tego polowania.

Nie spodziewałbym się opóźnień jeśli chodzi o decyzję Prezydenta.

Dla zainteresowanych bardziej szczegółowymi zapisami:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt