Wytyczne w zakresie postepowania z patrochami

pozyskanymi od dzików

Wytyczne stanowią załącznik do Zarządzenia nr 7/2017 ZG PZŁ z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

Niniejsze zasady powinny być przestrzegane ze względu na zminimalizowanie rozprzestrzeniania włośnicy wśród dzików. Procedury nie dotyczą obszarów objętych restrykcjami związanymi z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Wariant 1
1. Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika;
2. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
3. Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
4. Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać;

Wariant 2
1. W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat. 1;
2. Wykaz podmiotów, o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?I=pl
3. Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w punkcie 2 i wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewiane dziki dostarczane są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.

ZO w Słupsku prosi, by w celu wdrożenia tych działań podjąć uchwałę obligującą myśliwych do złożenia jednorazowego oświadczenia dotyczącego zobowiązania sie do zutylizowania patrochów pozyskanych dzików.